సెనెకా ఉత్తరాలు -11

ఉదాహరణకి మీ సొంత కారులోనో, అద్దె కారులోనో ఏదైనా ప్రయాణంలో ఉన్నప్పుడు, ఎక్కడైనా భోజనానికి ఆగినప్పుడు, ఆ డ్రైవర్ ని మీతో కూర్చోబెట్టుకుంటారా లేక అతడు వేరే బల్ల దగ్గర కూర్చోవాలని ఆశిస్తారా?