సెనెకా ఉత్తరాలు-6

మాటల్లోనూ చేతల్లోనూ ఒక్కలాగే ఉండటం అనేది అత్యున్నత జ్ఞానానికి గుర్తు అని మాత్రమే కాక, ఒక మనిషి నిర్వహించగల అత్యున్నత బాధ్యత అని కూడా అన్నాడు.