జయగీతాలు-15

తోటిమనుషుల్తో ఉదారంగా ఇచ్చిపుచ్చుకునే వాడికి తన పనులు నిజాయితీతో చేసుకునేవాడికి అంతా శుభమే.