జయగీతాలు-2

కోతకాలం రాగానే పంటలు పండినదానికన్నా మిన్నగా, పొంగిపొర్లే పానీయాలకన్నా మిన్నగా నువ్వు నా నా హృదయాన్ని సంతోషపు వెల్లువతో నింపావు.