జయగీతాలు-6

నేను పాతాళానికి జారిపోతే నా పతనం ఎవరికి ప్రయోజనకరం? అప్పుడు ఆ దుమ్ము నిన్ను స్తుతిస్తుందా నీ విశ్వాసమహిమను అది ఉగ్గడిస్తుందా?