జయగీతాలు-14

ధన్యవాదాలు సమర్పిస్తూ ఆ గడపలో అడుగుపెట్టండి. స్తుతిగీతాలు ఆలపిస్తూ ఆ సన్నిధిలో అడుగుపెట్టండి.