అక్షరయాత్ర

ఆమె నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేస్తానని వచ్చారుగాని, అక్కడ కెమేరా ఉందన్న విషయం ఇద్దరం మర్చిపోయి, హాయిగా, మాట్లాడుకున్నాం. రెండు గంటల పైనే. చాలా విషయాలు, సాహిత్యం, విద్య, భాష-ఎన్నో అంశాలు.