బసవన్న వచనాలు-14

పనికీ, ప్రేమకీ మధ్య ఉండే హద్దులు తుడిచెయ్యడం వల్లమాత్రమే కాదు, ఇద్దరిలోనూ కనవచ్చే మరొక గుణం కూడా ఉంది. ఇద్దరూ కూడా భగవత్సేవకుల్ని ఎక్కువచేసి, తమని తాము తక్కువచేసుకోవడంలో ముందుండేవారని కూడా చెప్పవచ్చు.

బసవన్న వచనాలు-13

బసవన్న కవిత్వంలో ఈ రెండు పార్శ్వాలూ కూడా ఉన్నాయి. ఆయనలో ఒక సామాజిక అసమ్మతికారుడూ, విప్లవకారుడూ ఎంతబలంగా ఉన్నాడో ఒక మిస్టిక్ కూడా అంతే బలంగా ఉన్నాడు. ఆ అనుభవాన్ని ఆయన అనుభావము అన్నాడు.