నేను తిరిగిన దారులు

ఈ పుస్తకం చదవడం పూర్తికాగానే, ఒక అపూర్వ చారిత్రక గ్రంథాన్ని చదువుతున్నట్లు, ఆయాకాలాల సామాజిక, సాంస్కృతిక చరిత్రను అవగాహన చేసుకుంటున్నట్లు, సాహిత్య సంగీత శిల్ప చిత్రలేఖనాది కళలను ఆస్వాదిస్తున్నట్లు, స్వచ్ఛమైన నదీజలాల్లో తేలియాడుతున్నట్లు, దిగంతపరివ్యాప్త సందేశ సాన్నిధ్యాన్ని కలిగించే పర్వతాలనధిరోహించినట్లు, ఎన్నో యుగాల రహస్యాలను అందించాలని తహతహలాడుతున్న ఆరణ్యక ప్రాకృతిక సౌందర్యాల వెన్నెలలో తడిసినట్లు అనుభూతిని చెందడం మాత్రం సత్యం.

రంగురంగుల కవిత్వం

గొప్ప అనువాదాలు వెలువడ్డప్పుడు ఒక భాష ఎంతో ఎత్తుకి ఎదుగుతుంది. గొప్ప కవిత్వాలు వెలువడ్డప్పుడు మరింత ఎత్తుకి ఎదుగుతుంది. కానీ, ఒకే కవిని మళ్ళీ మళ్ళీ అనువదించుకోడానికి ఉత్సాహపడ్డప్పుడు మాత్రమే ఒక భాష నిజంగా లోతుల్ని చవిచూస్తుంది.

ఒక చక్కెర బిడారు

ఈ అనువాదకులు రూమీలో మరేదన్నా కలిపి ఒక మత్తుమందు తయారు చేస్తున్నారా అని అనుమానమొచ్చి నికల్సన్ నీ, కోలమన్ బార్క్స్ నీ దగ్గరపెట్టుకుని కొన్ని పేజీలకు పేజీలు పోల్చి చూసుకున్నానొకసారి. ఉహుఁ. రూమీ ఒక చక్కెర బిడారు.