జయగీతాలు-14

ధన్యవాదాలు సమర్పిస్తూ ఆ గడపలో అడుగుపెట్టండి. స్తుతిగీతాలు ఆలపిస్తూ ఆ సన్నిధిలో అడుగుపెట్టండి.

యు ఆర్ యునీక్

అన్నిటికన్నా నన్ను ఎక్కువ ఆశ్చర్యపరిచిన విషయం, డా.కలాం తన జీవితంలో చివరి సంవత్సరాలకు వచ్చేటప్పటికి సామాజిక అన్యాయానికి వ్యతిరేకంగా గళమెత్తడం. ఆయన కేవలం ఉత్పత్తి గురించి మాత్రమే మాట్లాడేడు, పంపిణీ గురించి పట్టించుకోలేదు అనేవారికి ఈ పుస్తకం ఒక సమాధానం.