ఒక చక్కెర బిడారు

ఈ అనువాదకులు రూమీలో మరేదన్నా కలిపి ఒక మత్తుమందు తయారు చేస్తున్నారా అని అనుమానమొచ్చి నికల్సన్ నీ, కోలమన్ బార్క్స్ నీ దగ్గరపెట్టుకుని కొన్ని పేజీలకు పేజీలు పోల్చి చూసుకున్నానొకసారి. ఉహుఁ. రూమీ ఒక చక్కెర బిడారు.

మధురనిరాశ

కబీరు అన్నాడే: ప్రేమ గురించి చెప్తూ- ఊరంతా తగలబడ్డా కూడా మళ్ళా పక్కింటి నిప్పుకోసం పోయినట్టు ఉంటుంది అని. చిత్రకళ కూడా అంతే.

ఒక ఫీల్డ్ వర్కర్ డైరీ

ప్రజలతో కలిసి పని చేయటంలోని సంతోషం సరే, అలా పని చేయటంలో సంప్రాప్తించే అనుభవాలు ఆమెను ఎంత వివేకవంతురాలు చేశాయో ఈ పుస్తకంలో ప్రతి వ్యాసం సాక్ష్యం ఇస్తోంది. నేను కలగనే భారతదేశాన్ని నిర్మించగల చేతులు ఇటువంటి మనుషులవే అని నాకు మరోసారి నమ్మకం కలిగింది.