జయగీతాలు-11

మనుషులు నిమ్నస్థానాల్లో ఉండటం క్షణిక సత్యం. ఉన్నతస్థానాల్లో ఉన్నారన్నది ఒక భ్రమ దేవుడి తక్కెడలో అవి తేలిపోతాయి.