జయగీతాలు-1

మనం చేసిన పనులకి ఒకనాటికి మనం బాధ్యత పడవలసి వచ్చినప్పుడు, దైవంతోడులేని వాళ్ళు నిలబడలేరు. సజ్జనుల సన్నిధిలో దుర్జనులకు చోటు దక్కదు.