జయగీతాలు-12

అప్పుడు మొత్తం మానవజాతికి భయమంటే తెలుస్తుంది భగవంతుడు ఏమి చేసాడో చెప్పుకుంటారు ఏమి చేసి చూపించాడో తలుచుకుంటారు.