పూలబాసలు

అది యేమి భాష! తెలుగు అక్షరాల ఐశ్వర్యాన్ని అంతలా కొల్లగోట్టుకున్న కవుల్ని ఆధునిక కవుల్లో వేళ్ళమీద మాత్రమే లెక్కపెట్టగలం.