సెనెకా ఉత్తరాలు-14

ఈ విశ్వవివేచన నిజానికి ఒక నైతిక కార్యాచరణ. ఈ ప్రయత్నంలో మనిషి తన అల్పత్వం నుంచి బయటపడి ఉదాత్తమానవుడిగా రూపొందుతాడు. భీరుత్వం నుంచి బయటపడి ధీరుడిగా మారతాడు. నర-పశువు నరసింహుడిగా మారతాడు.