సుజాత

ఊరిపొలిమేరల్లో వెలిసిన అమ్మవారి కోవెల్లో వెలిగే మట్టిప్రమిదలో దీపం ఆమె.