వనవాసిని-1

ఎమర్సన్ నుంచి థోరో దాకా, బెర్గ్ సన్ నుంచి రామాయణం దాకా, సంజీవని నుంచి సలీం ఆలీ దాకా, ఇది అడవిపుస్తకం మాత్రమే కాదు, సంస్కృతిపుస్తకం కూడా.