సెనెకా ఉత్తరాలు-15

సెనెకా వివరించిన ఆదర్శ జీవితానికి నిరాడంబర జీవితం ఒక పార్శ్వం. దాని రెండో పార్శ్వం ఉదాత్త చింతనం. సరళజీవనం, విరళ చింతనం- ఈ రెండూ సాధనచేసిన మనిషికి అపజయం ఉండదు. అటువంటి మనుషుల్తో కూడుకున్న సమాజానికి ఎటువంటి రాజకీయ భయం ఉండదు, బానిసత్వ ప్రమాదం ఉండదు.