ఎవరో ఒకరు ఏదో ఒక కాలంలో

కాని నాకై  నేను ఇప్పుడు కొత్తగా తెలుసుకుంటున్నదేమంటే, ఒక  కృష్ణశాస్త్రి వెనక, ఒక ఇస్మాయిల్ వెనక, సుదూరకాలాలకు చెందిన ప్రాచీన గ్రీకు లిరిక్ కవులు కూడా ఉన్నారని.