పెరిక్లిజ్, ప్రిన్స్ ఆఫ్ టైర్

షేక్ స్పియర్ 'పెరిక్లిజ్, ప్రిన్స్ ఆఫ్ టైర్ 'చదవడం పూర్తి చేసాను. చదవడం కన్నా అధ్యయనం అనడం బాగుంటుందేమో. 'న్యూ కేంబ్రిడ్జి షేక్ స్పియర్ సిరీస్' లో డొరెన్ డెల్వెషియో, అంటొని హామండ్ అనే సంకలనకర్తలు పరిష్కరించిన ప్రతి.