అనువాదలహరి

పెద్దలు నౌడూరి మూర్తి గారు తన అనువాదలహరి బ్లాగుద్వారా దేశదేశాల కవిత్వాన్ని తెలుగులోకి తెస్తూండటమే కాక, తెలుగు కవిత్వాన్ని కూడా ఇంగ్లీషులోకి అనువదిస్తూ ఉన్నారు. నిస్వార్థంగా ఒక తపసుగా చేస్తూ వచ్చిన ఆ కృషిలో ఆయన ఇంతదాకా అనువదించిన సుమారు 200 తెలుగు కవితల్ని Wakes on the Horizon పేరిట సంకలనంగా వెలువరించారు