అనుకృతి

యూరోప్ లో అయినా, ప్రాచీన చైనా లో అయినా, చిత్రకారులు కావాలనుకునేవాళ్ళకి పూర్వ చిత్రకారుల కృతుల్ని అనుకరించడమే మొదటి సాధనా, ముఖ్యసాధనా కూడా. ఆ చిత్రకారులు తమదైన సొంత గొంతు వెతుక్కున్నాక కూడా పూర్వచిత్రకారుల మీద గౌరవంతోటో, వాళ్ళ కొన్ని చిత్రాల పట్ల పట్టలేని మోహంతోనో వాటిని తాము మళ్ళా చిత్రిస్తూండటం పరిపాటి.

వాన్ గో, గురజాడా

పదిరోజుల కిందట గణేశ్వర రావు గారు వాన్ గో చిత్రించిన 'పొద్దుతిరుగుడు పూలు' చిత్రాన్ని పరిచయం చేసినప్పుడు, ఒక మిత్రుడు, ఆ చిత్రంలో ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందేటంత ప్రత్యేకత ఏమున్నదో తెలియడం లేదని రాసాడు. ఆ మాటలకి స్పందించి అక్కడే రెండు వాక్యాలు రాయాలనుకున్నాను, కానీ, నా ఆలోచనలు మరింత వివరంగా రాయాలనిపించింది.