ఆయన కృపాదృష్టికి అడ్డులేదు

ఆ మందిరప్రాంగణంలో అడుగుపెట్టగానే చల్లగానూ, సేదతీర్చేదిగానూ అనిపించింది. ఆ మందిరంలో ఆయన మూర్తి ఒక పల్లెటూరి పెద్దమనిషిలాగా మన కళ్ళల్లోకి సూటిగా చూస్తూ మనం చెప్పబోయేది వినటానికి ఆసక్తి చూపిస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంది.

శ్రీ అరవింద సరిత్సాగరం

శ్రీ అరవిందుల శతాబ్ది సందర్భంగా వెలువరించిన సమగ్రసాహిత్యంలో మొదటి 15 సంపుటాలపైనా శ్రీమతి ప్రేమా నందకుమార్ గారు రాసిన పరిచయవ్యాసలను శ్రీ చింతగుంట సుబ్బారావుగారు అనువదించారు.

సి.వి.కృష్ణారావుగారు

కృష్ణారావు గారు 90 వ ఏట అడుగుపెట్టినప్పుడు నేను రాసింది చదివి మీరంతా ఎంతో ఆత్మీయంగా ప్రతిస్పందించారు. ఆ అభిమానం, ఆ స్నేహస్పందన ఆయనకు కొత్త ఉత్సాహాన్నిస్తాయనే అనుకుంటూ, ఈ సారి జూలై 3 న ఆయన 91 వ ఏట అడుగుపెట్టినప్పుడు మళ్ళా ఆయన్ను పలకరించాలనుకున్నాం. అందుకని శుక్రవారం సాయంకాలం, సోమయ్యగారూ, గంగారెడ్డీ, నేనూ కృష్ణారావుగారి ఇంటికి వెళ్ళాం.