ఆ వెన్నెల రాత్రులు-16

నిజానికి భాష మెటఫరికల్ గా ఉన్నప్పుడే చాలా మీనింగ్ ఫుల్ గా ఉంటుంది. కాని సైంటిఫిక్ లాంగ్వేజి, లీగల్ లాంగ్వేజి మెటఫరికల్ గా ఉంటే కుదరదు. ఒకటి పట్టుకుంటే రెండోది వదిలెయ్యాలి. కాని ఐ యామ్ ఎ లిటిల్ బిట్ ఎరాటిక్. నా కళ్ళకి సైన్సు కావాలి, చెవులకి కవిత్వం కావాలి.