ఎన్.హెచ్.44-2

ఆ నల్లటి తారురోడ్డుమీద వేలాది పాదాలు నిర్విరామంగా నడుస్తూనే ఉన్నాయి. కృష్ణారావుగారు లక్షబొటిమనవేళ్ళు చూసానని చెప్పుకున్నాడు. ఆయన చేతిబొటమ వేళ్ళు చూసాడు. గంగారెడ్డి కాలిబొటమనవేళ్ళు చూస్తున్నాడు. కూలీలవి, దిక్కులేని, వృద్ధులవి, పిల్లలవి, గర్భిణీస్త్రీలవి- నడిచి నడిచి, ఇంకా ఎంత దూరం నడవాలో తెలియక రాళ్ళల్లాగా మారిపోయిన కాళ్ళబొటమనవేళ్ళు చూస్తున్నాడు.