ఎన్.హెచ్.44 -1

'వాడ్రేవు చిన వీరభద్రుడు కథలు 1980-2023' సంపుటి ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ వారిదగ్గర లభ్యమవుతుంది. కావలసినవారు emescovja@gmail.com, sahiti.vja@gmail.com, http://www.emescobooks.com లేదా 0866-2436643 ను గాని సంప్రదించవచ్చు. పుటలు 504+4, వెల రు. 300