ఆ వెన్నెల రాత్రులు-9

నిజమే, నేను సైంటిస్టునే. అది నా అబ్జర్వేషన్స్ లో. వాటిని అనలైజ్ చెయ్యడంలో. కానీ నా అనుభూతిలో నేనొక మిస్టిక్ ని. ఒక జియాలజిస్టు జీవితంలో ఏదీ డ్రమటిక్ కాదు. కాని నాలాంటివాడికి ప్రతి ఒక్కరోజూ పొయెటిక్ గానే ఉంటుంది.