మధురనిరాశ

కబీరు అన్నాడే: ప్రేమ గురించి చెప్తూ- ఊరంతా తగలబడ్డా కూడా మళ్ళా పక్కింటి నిప్పుకోసం పోయినట్టు ఉంటుంది అని. చిత్రకళ కూడా అంతే.

ఒక ఫీల్డ్ వర్కర్ డైరీ

ప్రజలతో కలిసి పని చేయటంలోని సంతోషం సరే, అలా పని చేయటంలో సంప్రాప్తించే అనుభవాలు ఆమెను ఎంత వివేకవంతురాలు చేశాయో ఈ పుస్తకంలో ప్రతి వ్యాసం సాక్ష్యం ఇస్తోంది. నేను కలగనే భారతదేశాన్ని నిర్మించగల చేతులు ఇటువంటి మనుషులవే అని నాకు మరోసారి నమ్మకం కలిగింది.

వాళ్ళు విడదీస్తారు, మనం కలుపుకోవాలి

వివిధ రకాల సామాజిక నేపథ్యాలమధ్య, వివిధ రకాల ప్రాంతీయ అసమానతలతో ఒక జాతిగా ఎదగలేని దేశాల్లో, ఆ సంఘర్షణకు అందరికన్నా పెద్ద మూల్యం చెల్లించేది పిల్లలు. ఎందుకంటే ఆ జాతులకి తమ రాజకీయ విభేదాల్ని పరిష్కరించుకోవడం పట్ల ఉన్న ఆసక్తి తమ పిల్లలపైన తమ శ్రద్ధ నీ, కాలాన్నీ పెట్టుబడి పెట్టడం మీద ఉండదు.