వాళ్ళు విడదీస్తారు, మనం కలుపుకోవాలి

వివిధ రకాల సామాజిక నేపథ్యాలమధ్య, వివిధ రకాల ప్రాంతీయ అసమానతలతో ఒక జాతిగా ఎదగలేని దేశాల్లో, ఆ సంఘర్షణకు అందరికన్నా పెద్ద మూల్యం చెల్లించేది పిల్లలు. ఎందుకంటే ఆ జాతులకి తమ రాజకీయ విభేదాల్ని పరిష్కరించుకోవడం పట్ల ఉన్న ఆసక్తి తమ పిల్లలపైన తమ శ్రద్ధ నీ, కాలాన్నీ పెట్టుబడి పెట్టడం మీద ఉండదు.