రమణీ ప్రియదూతిక

సిమెంటుకాంక్రీటు నగరం మీద సుత్తితో మోదుతున్నది కోకిల. నగరాన్ని నిరుపహతి స్థలంగా మార్చడానికి నాకు తెలిసి మరో దారి లేదు.