రాముడు కట్టిన వంతెన

ఇవేళ జీడిగుంట విజయసారథి గారు తాను ఆ కథని ఒక జూమ్ సమావేశంలో చదివివినిపించామని చెప్తూ ఆ లింక్ పంపినప్పుడు ఆసక్తిగా విన్నాను. ఆయన కథ చదివి వినిపించగానే 'కథాకళ' నిర్వాహకులు, మిత్రులు తమ స్పందనలు తెలియచేసినప్పుడు నాకు కన్నీళ్ళు వచ్చినంతపనైంది.