బొమ్మలతోట

బొమ్మారెడ్డి అప్పిరెడ్డిగారిని తలుచుకున్నప్పుడల్లా గీతాకారుడు వ్యవసాయత్మక బుద్ధి అని చెప్పింది అటువంటి వాళ్ళ గురించే అనిపిస్తుంది. జీవితమంతా చిత్రకళకు అంకితం చెయ్యడమేకాదు, ఎందరో విద్యార్థుల్ని అవిశ్రాంతంగా చిత్రకళవైపు మళ్ళించి వారిని తీర్చిదిద్దుతున్న ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడు ఆయన.