పూలప్రళయం

మిట్టమధ్యాహ్నం దారిపొడుగునా పెద్ద వరద. కొన్ని వేల దీపాల్ని ఒక్కసారి వెలిగించినట్టు ఎటు చూడు తురాయిచెట్లు.