శీతవేళ

ఫిబ్రవరిలో మహబూబ్ నగర్ లో అడవికి వెళ్ళినప్పటి దృశ్యాల్లో ఒకటి. నిన్న విన్సర్ అండ్ న్యూటన్ రంగులు తెచ్చుకున్నాను. వాటితో ఈ రోజంతా ప్రయోగాలు చేస్తూనే ఉన్నాను. అందులో ఇదొకటి.