తన ధ్యాసంతా

అజ్ఞాత వాసంలో ఉన్న చిత్రకారుడెవరో తన తైలవర్ణాలిక్కడ దాచుకున్నట్టుగా కొంత పసుపు, కొంత తెలుపు, కొంత రక్తం ముద్దగా మూటగట్టుకున్నట్టు ఒక మొగ్గ.