ఆ వెన్నెల రాత్రులు-2

ప్రతి జ్ఞాపకం కూడా ఒక కథ. అందులో కొంత కల్పన ఉంటుంది. కొన్ని కలలు ఉంటాయి. నెరవేరినవీ, నెరవేరనవీ కూడా. నువ్వొక జ్ఞాపకాన్ని తలుచుకుంటున్నావంటేనే బహుశా నీలో మళ్ళా కొత్త కల ఏదో మొగ్గ తొడుగుతున్నదని అర్థం. అందుకనే ఏమో ఆ కవి జ్ఞాపకాలు సగంలో ఆగిపోయిన కలలు అని అన్నాడు.