చెర్రీ పూలు

Reading Time: 2 minutes

తేనీటి పుస్తకంకోసం వేసిన చెర్రీ పూల బొమ్మలు. నీటి రంగులు. ఎ 5, 300 జి ఎస్ ఎం కాగితం.

Cherry Flowers
Cherry Flower 1
Cherry Flower 4
Cherry Flower 2
Cherry Flower 5
Cherry Flower 3
Cherry Flower 6

8-10-2022

2 Replies to “చెర్రీ పూలు”

  1. దేనికదే ఓ అద్భుతం..!!1,3, 6 అద్భుతానికి పై మెట్టు..❤️

Leave a Reply

%d bloggers like this: