రాజమండ్రి డైరీ-9

దినచర్య ఆత్మనుంచి వస్తుంది. ఆత్మ దైనందిన జీవితంలోంచి రూపొందుతుంది. ఇక్కడ ఏది దేన్ని destroy చేస్తూంది? మంచి హృదయమున్న మనుషులు మన దినచర్యలో భాగమయితే, అప్పుడు ఆత్మ ఈ బండబారిపోవడం నుంచి కాస్త కాస్త ప్రాణం పోసుకుంటూ వుంటుంది. కాని, ఏరీ అలాంటివాళ్ళు?