రాజమండ్రి డైరీ-1

నా రాజమండ్రి డైరీలో ఆ సాహిత్యచర్చలు, ఆ పుస్తకాలు, ఆ స్పర్థలు, ఆ మనస్పర్థలు వాటిని దాటి ఆ బృందగానంలోని సంతోషం మీకు నచ్చుతుందేమో అనుకుంటూ కొన్ని పేజీలు మూడు నాలుగు వారాలపాటు మీతో పంచుకుందామనుకుంటున్నాను