తేనీటి పుస్తకం

ఇది శ్రీధర్ తో పాటు మీకందరికీ దసరా కానుకగా అందిస్తున్నాను. డౌన్ లోడ్ చేసుకుని కిండిల్ లో చదువుకోవచ్చు. మీ మిత్రులకి కూడా కానుకగా పంపవచ్చు. పుస్తకం నచ్చితే మీ అభిప్రాయం తెలపవచ్చు.

ఆ ఋషులందరిదీ ఒకటే భాష

అది బషొ అయినా, హాఫిజ్ అయినా, బ్లేక్ అయినా, జిడ్డు కృష్ణమూర్తి అయినా ఋషులందరిదీ ఒకే ప్రపంచం, ఒకటే భాష. ఈ ప్రపంచాన్ని వాళ్ళు పరికించే తీరు ఒక్కటే. ఈ ప్రపంచానికి ఆవల ఉన్న లోకాల గురించి చెప్పవలసి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళంతా చెప్పే కొండగుర్తులు కూడా దాదాపుగా ఒక్కలాంటివే.

మరోసారి స్వాగతం

నా సాహిత్యం ఒక తోట, ఒక కుటీరం. అక్కడ మీరు కొంత సేపు ఆగవచ్చు, అలిసిపోయినప్పుడు సేదదీరవచ్చు. 'కొమ్మల్లో, ఉషఃకాల జలాల్లో తిరిగే గాలిలాంటిది మీ జన్మ, మీ వాక్ స్పర్శ ఈ సత్యాన్నే తెలుపుతోంది ' అని రాసారు శేషేంద్ర ఎన్నో ఏళ్ళ కిందట. ఒక ప్రత్యూషపవనంలాగా నా రచనలు చదువరికి ఇతమిత్థంగా చెప్పలేని ఏదో ఉల్లాసాన్నిస్తాయని నాకు నమ్మకం ఉంది.