కొంత తేనె, కొంత పుప్పొడీ

ఎందుకంటే సత్యమూ, సౌందర్యమూ, ఎల్లలను, సరిహద్దులను, సమస్త పరిమితులను దాటి ఒక హృదయం నుండి మరో హృదయానికి,ఒక కాలం నుండి మరో కాలానికి ప్రయాణిస్తూనే ఉంటాయి.