ఈ ప్రపంచం మంచికే

నేనన్నాను: 'ఎందుకు కాదు? నేనొక నది ఒడ్డున నిల్చున్నాను. కొన్ని క్షణాల ప్రశాంతి పొందాను. దాన్నిప్పుడిలా నలుగురితో పంచుకోలేదా!' అని.