మరోసారి స్వాగతం

నా సాహిత్యం ఒక తోట, ఒక కుటీరం. అక్కడ మీరు కొంత సేపు ఆగవచ్చు, అలిసిపోయినప్పుడు సేదదీరవచ్చు. 'కొమ్మల్లో, ఉషఃకాల జలాల్లో తిరిగే గాలిలాంటిది మీ జన్మ, మీ వాక్ స్పర్శ ఈ సత్యాన్నే తెలుపుతోంది ' అని రాసారు శేషేంద్ర ఎన్నో ఏళ్ళ కిందట. ఒక ప్రత్యూషపవనంలాగా నా రచనలు చదువరికి ఇతమిత్థంగా చెప్పలేని ఏదో ఉల్లాసాన్నిస్తాయని నాకు నమ్మకం ఉంది.