తేనీటి పుస్తకం

ఇది శ్రీధర్ తో పాటు మీకందరికీ దసరా కానుకగా అందిస్తున్నాను. డౌన్ లోడ్ చేసుకుని కిండిల్ లో చదువుకోవచ్చు. మీ మిత్రులకి కూడా కానుకగా పంపవచ్చు. పుస్తకం నచ్చితే మీ అభిప్రాయం తెలపవచ్చు.