ఇంకా సంగీత కచేరీ మొదలుకాకముందు

ఇంకా సంగీత కచేరీ మొదలుకాకముందు దొంతర్లుగా పేర్చిన కుర్చీల్లాగా మబ్బులమీద మబ్బులు, సంగీత వాద్యాలు శ్రుతి చేసుకునేటప్పుడు అలముకునే నిశ్శబ్దం.