రాజమండ్రి డైరీ-6

సాహిత్యం శక్తిలేనిదని ఎవరన్నారు? టాల్ స్టాయిని చదివిన తర్వాత నాలో వస్తున్న మార్పుని నేను గుర్తిస్తూనే ఉన్నాను. అయితే ఇంకా విశుద్ధమయిన హృదయమున్నవాడూ, నిజాయితీపరుడు ఇంకా ఎక్కువ మార్పు చెందుతాడు. బహుశా గాంధీగారికీ, మనకీ తేడా అక్కడేనేమో.