రాజమండ్రి డైరీ-3

టాగూర్ లోని myth making power ఏమిటో యిప్పుడు బాగా అర్థమవుతోంది. ఆయన్ని కవి అనాలా? వేదాంతి అనాలా? రుషి అనాలా? మనిషి అనాలా?...