ఎక్కడి పుష్కిన్! ఎక్కడి చినవీరభద్రుడు!

కానీ, ఊహించలేదు, ఒకరోజు ఈ కవిత గురించీ, పుష్కిన్ గురించీ, నా గురించీ, కోకిల గురించీ ఒక మిత్రురాలు నేరుగా రష్యన్ మిత్రులముందే ముచ్చటిస్తారని!