రాజమండ్రి డైరీ-5

టాల్ స్టాయి గారు అట్లా నాకు ఏవేవో విశదపరుస్తూనే వున్న్నాడు. బాల్యం యవ్వనం, వృద్ధాప్యం-అన్నీ కలిసి ఆకట్టుకుంటున్నాయి ఆయన్లో. ఒక్కో కథ ఒక్కో విధంగా ఒక ద్వారం.