రాజమండ్రి డైరీ-8

శ్రమించాలనీ, మన శ్రమలో నలుగురూ కలవాలనీ, శ్రమఫలితాన్ని అంతా కలిసి అనుభవించాలనీ అనుకుంటాం. కని శ్రమనుంచి ఎంతో పరాయితనం, ఇష్టంగా చేసే, యీ సాహిత్యకృషి అయినా శ్రమ అనుకొందాం అనుకుంటాము, కాని, ఇక్కడ మనుషులు ముందే విడిపోతారు.