రాజమండ్రి డైరీ-7

'మీరు నా రచనలో చూస్తున్న confusion, incoherence వీటివెనుక మంద్రంగానయినా విన్పిస్తున్న సూనృతగీతాన్ని మీరు విని వుండాల్సింది. ఆమె తేజోరూపిణి అయిన రాజరాజేశ్వరి అయినా, terracota అమ్మతల్లి ప్రతిమలయినా అన్నిటివెనుకా ఒకే అమ్మవారి ప్రసన్న దయావిలోకనమే కదా